Gốc > Mục:Thư viện phần mềm và giáo trình sử dụng >
title:phần mềm đồng hồ đếm ngược mẫu 5
date:31-03-2009
sender:Đặng Tấn Trung
source:centa
type:ppt
Demo chèn đồng hồ đếm ngược vào PowerPoint
Nhấn vào nút bên để chạy file EXE của đồng hồ
Đây là file Flash SWF được chèn vào bằng chương trình Swiff Point Player. Máy tính của Thầy Cô cần cài đặt sẵn chương trình Swiff Point Player để xem file.
Tải chương trình này tại www.giaovien.net, mục Trung tâm tài nguyên/Phần mềm hỗ trợ/Các chương trình player: http://www.giaovien.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=63&Itemid=131