Phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở VN. Liên hệ.

Câu 2: Phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở VN. Liên hệ. Nhà nước pháp quyền theo quan điểm của các nhà tư tưởng trong lịch sử nhân loại là nhà nước đảm bảo tính tối thượng của pháp luật trong đời sống xã hội, trong đó pháp luật phải là ý chí chung, phản ảnh lợi ích chung của nhân dân, pháp luật phải bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân. Bộ máy nhà nước tổ chức và thực hiện có hiệu...

Câu 8

Câu 8: Đặc điểm và các hình thức của văn bản quy phạm pháp luật? Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một thủ tục và hình thức nhất định có chứa đựng những quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định và được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống Đặc điểm: – Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban...

Câu 3

Câu 3: Trình bày khái quát về tổ chức bộ máy Nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước? « » Câu 3: Trình bày khái quát về tổ chức bộ máy Nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước? 03/11/2010 by Thủy Tiên 1. Khái quát về tổ chức bộ máy Nhà nước: Xuất phát từ chức năng của nhà nước (chuyên chính, trấn áp, tổ chức và xây dựng; quản lí cộng đồng...

Câu 2

Câu 2: Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình? Nền hành chính nước ta gồm các yếu tố cấu thành là: 1. Hệ thống thể chế bao gồm Hiến pháp, luật, pháp lệnh và các văn bản pháp quy của cơ quan hành chính 2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành...

Câu 1

Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2002 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.” Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo đồng chí, cần phải làm gì để thực hiện được mục tiêu trên? Làm theo đề cương gom được ở trên mạng về, tổng...

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code