KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA Năm học 2010 - 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:47' 29-09-2010
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BÌNH MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 520/KH-TTr Bình Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2010


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA
Năm học 2010 - 2011

Thực hiện công văn số 1380/HD-SGDĐT ngày 20 háng 9 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Minh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011 như sau:
Phần I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiếp tục củng cố và đổi mới hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, thực hiện ba cuộc vận động: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy mạnh thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thanh tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.
Phần II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Củng cố tổ chức thanh tra
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí một cán bộ phụ trách thanh tra giúp Trưởng phòng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác thanh tra theo quy định; tham mưu với Trưởng phòng để ra các quyết định thành lập đoàn thanh tra theo kế hoạch.
- Lập danh sách Cán bộ, giáo viên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2010 - 2012, để đảm bảo đủ lực lượng cho thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên và thanh tra toàn diện trường học.
2. Đối với các cơ sở giáo dục
- Phân công cụ thể một cán bộ quản lý phụ trách công tác kiểm tra nội bộ để thực hiện việc xây dựng và tổ chức kế hoạch kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp dân, lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ và thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Hiệu trưởng các trường phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 09/8/1998 của Chính phủ và “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Các hoạt động thanh tra
Thực hiện Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Năm học 2010 - 2011 thanh tra giáo dục các cấp cần phải tập trung thực hiện các nội dung sau:
1. Thanh tra chuyên ngành
1.1. Thanh tra trường học
1.1.1. Tập trung thanh tra, kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối chiếu với định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác; số lượng cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển quy mô trường lớp; nhiệm vụ của hội đồng chức năng, tổ, khối chuyên môn nghiệp vụ; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
1.1.2. Cở sở vật chất, kỹ thuật; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục,
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code