BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Văn Tiến
Ngày gửi: 08h:38' 26-03-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người

Phụ lục 1. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
Phòng giáo dục thọ xuân
TRƯỜNG THCS XUân lập.

SỐ : 08 / KĐCL-HT
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân lập., ngày 20 tháng 10 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượngTrường THCS Xuân Lập.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG Xuân Lập.
- Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
- Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thong.
- Theo đề nghị của. hiệu phó chuyên môn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Xuân Lập.
gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THCS Xuân Lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng giáo dục thọ Xuân.
- Lưu: …
HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Quyết định số 08 ngày 20 tháng 10 năm 2009 )

TT
Họ và tên
 chức vụ
Nhiệm vụ

1
Hoàng Thị Hương
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Nguyễn Thị Quy
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

3
Lê Hoài Nam
Thư ký HĐ Trường
Thư ký HĐ

4
Đỗ Thị Nguyệt
CT.Công đòan Cơ sở
Uỷ viên HĐ

5
Trịnh Văn Học
Tổ trưởng CM
Uỷ viên HĐ

6
Trịnh Thị Duyên
Tổ trưởng CM
Uỷ viên HĐ

7
Lê Đình Phượng
Trưởng ban thanh tra
Uỷ viên HĐ


DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
TT
Họ và tên
 chức vụ
Nhiệm vụ

1
Lê Hoài Nam
Thư ký HĐ Trường
T.ban thư ký HĐ

2
Trịnh Thị Thuỳ
Giáo Viên
Uỷ viên thư ký tæng hîp

3
Hà Đức Tư
Giáo Viên
Uỷ viên thư ký: Biên tập


DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
TT
Họ và tên
 chức vụ
Nhiệm vụ


Nhúm

1

- Hoàng Thị Hương
- Lê Hoài Nam
- Đỗ Thị Lý (Tin)


- Trưởng nhóm
- Thành Viên nhóm
Báo cáo tiêu chuẩn 1:
- Chiến lược phát triển GD của Trường đến 2015 và tầm nhìn 2020
( Gồm 02 tiêu chí )


Nhúm

2
- Nguyễn Thị Quy
- Đỗ Thị Tuyết
- Hà Thị Thuỷ
- Hà Đức Tư
- Trưởng nhóm
- Thành Viên nhóm
- Thành Viên nhóm
- Thành Viên nhóm
Báo cáo tiêu chuẩn 2:
Tổ chức và quản lý nhà trường , Các văn bản của các hội đồng : HĐ trường .HĐ thi đua , HĐ kỷ luật .......( Gồm 15 tiêu chí )
Báo cáo tiêu chuẩn 3:
-Cán bộ , giáo viên ,nhân vien và giáo viên : Chuẩn , đào tạo ,bồi dưỡng......
.( Gồm 06 tiêu chí )


Nhúm
3.
- Đỗ Thị Nguyệt
- Trịnh Văn Học
- Đỗ Thị Lan
- Đỗ Thị Lý
- Trưởng nhóm .
- Thành Viên nhóm
- Thành Viên nhóm
- Thành Viên nhóm
Báo cáo tiêu chuẩn 4:
-Chương trình giáo dục và các họat động giáo dục của nhà trường .( Gồm 11 tiêu chí )
Báo cáo tiêu chuẩn 5:
Cơ sở vật chất và tài chính .
( Gồm 06 tiêu chí )

Nhúm
4.
- Lê Đình Phượng
- Trịnh Thị Thuỳ
- Lê Ngọc Thảo
- Lê Văn Dũng
- Trưởng nhóm .
- Thành Viên nhóm
- Thành Viên nhóm
- Thành Viên nhóm

Báo cáo tiêu chuẩn 6:
Quan hệ nhà trường xã hội
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code