Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học Năm học 2009 - 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CV 362 SGD-ĐT Vl
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:37' 10-04-2010
Dung lượng: 814.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 362/QĐ.SGD&ĐT Vĩnh Long, ngày 23 tháng 3 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học
Năm học 2009 - 2010


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG

Căn cứ thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT.BGD-ĐT – BNV ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo ở địa phương;
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long;
Căn cứ đề nghị công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh - Cấp Trung học cơ sở của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thành phố;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng tổ chức cán bộ và Hội đồng Khảo sát xét công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học năm học 2009 – 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Trung học năm học 2009 – 2010 của 547 giáo viên, trong đó có:
95 giáo viên Trung học phổ thông,
452 giáo viên Trung học cơ sở.
( Danh sách đính kèm )

Điều 2. Các giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2009 – 2010 được bảo lưu kết quả từ năm học 2009 -2010 đến hết năm học 2011 - 2012 .

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Sở,Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và các giáo viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận : PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Lưu VP,GDTrH.

Đã ký: Lý Đại Hồng

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN GIỎI TỈNH
BẬC TRUNG HỌC - CẤP THPT NĂM HỌC 2009 – 2010

( Kèm theo QĐ số: 362/QĐ.SGD&ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long)

TT
Họ và tên GV
Môn
 Đơn vị
Chu kỳ

1
Bùi Xuân Huy
Công Nghệ
Trần Đại Nghĩa
1

2
Nguyễn Thanh Hùng
Địa Lý
Bình Minh
2

3
Huỳnh Văn Tuấn
Địa Lý
Phạm Hùng
1

4
Nguyễn Quốc Vệ
Địa Lý
Phan Văn Hòa
1

5
Phan Hồng Thụy
Địa Lý
Phan Văn Hòa
1

6
Trương Thúy Ái
Địa Lý
Trà Ôn
3

7
Phạm Hoàng Hiếu
Hóa Học
Hòa Bình
1

8
Nguyễn Thị Bé Mười
Hóa Học
Hiếu Phụng
1

9
Trang Việt Cường
Hóa Học
Hoàng Thái Hiếu
1

10
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Hóa Học
Hoàng Thái Hiếu
KTH

11
Nguyễn Hồng Phúc
Hóa Học
Long Phú
2

12
Thiềm Thanh Dũng
Hóa Học
Nguyễn Bỉnh Khiêm
2

13
Huỳnh Thanh Sơn
Hóa Học
Nguyễn Bỉnh Khiêm
1

14
Lê Thanh Tuyết
Hóa Học
Phan Văn Hòa
3

15
Đinh La Cúc Linh
Hóa Học
Trưng Vương
1

16
Nguyễn Thị Hồng Thu
Hóa Học
Trần Đại Nghĩa
1

17
Phạm Lưu Thùy Linh
Hóa Học
Trần Đại Nghĩa
1

18
Bùi Ngọc Luận
Lịch Sử
Hiếu Phụng
3

19
Lương Thị Kim Ngân
Lịch Sử
Hoàng Thái Hiếu
2

20
Nguyễn Minh Thành
Lịch Sử
Lê Thanh Mừng
1

21
Trịnh Thị Mỹ Thể
Lịch Sử
Nguyễn Thông
3

22
Văn Bảo Trân
Lịch Sử
Nguyễn Bỉnh Khiêm
2

23
Nguyễn Minh Chính
Lịch Sử
Phạm Hùng
1

24
Võ Thị Hồng Dung
Lịch Sử
Phú Thịnh
3

25
Nguyễn Bá Khương
Lịch Sử
Phan Văn Hòa
3

26
Trần Thị Kim
Lịch Sử
Phan Văn
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code