Bodetuyensinhvaolop10hanoi1994-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:52' 29-06-2010
Dung lượng: 164.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
®Ò thi vµo líp 10 cña thµnh phè hµ néi
N¨m häc :1994-1995

Bµi 1: Cho biÓu thøc P = 
Rót gän P
XÐt dÊu cña biÓu thøc P.
Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét ca n« xu«i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 30km/h, sau ®ã l¹i ng­îc tõ B vÒ A. Thêi gian xu«i Ýt h¬n thêi gian ng­îc 1h20 phót. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÕn A vµ B biÕt r»ng vËn tèc dßng n­íc lµ 5km/h vµ vËn tèc riªng cña ca n« khi xu«i vµ ng­îc lµ b»ng nhau.
Bµi 3:
Cho tam gÝac ABC c©n t¹i A, A<900, mét cung trßn BC n»m trong tam gi¸c ABC vµ tiÕp xóc víi AB,AC t¹i B vµ C. Trªn cung BC lÊy mét ®iÓm M råi h¹ ®­êng vu«ng gãc MI,MH,MK xuèng c¸c c¹nh t­¬ng øng BC,AB,CA. Gäi P lµ giao ®iÓm cña MB,IK vµ Q lµ giao ®iÓm cña MC,IH.
Chøng minh r»ng c¸c tø gi¸c BIMK,CIMH néi tiÕp ®­îc
Chøng minh tia ®èi cña tia MI lµ ph©n gi¸c cña gãc HMK
Chøng minh tø gi¸c MPIQ néi tiÕp ®­îc. Suy ra PQ//BC
Gäi (O2) lµ ®­êng trßn ®i qua M,P,K,(O2) lµ ®­êng trßn ®i qua M,Q,H; N lµ giao ®iÓm thø hai cña (O1) vµ (O2) vµ D lµ trung ®iÓm cña BC. Chøng minh M,N,D th¼ng hµng.
Bµi 4: T×m tÊt c¶ c¸c cÆp sè (x;y) tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh sau:
5x- 2®Ò thi vµo líp 10 cña thµnh phè hµ néi
N¨m häc :1995-1996
Bµi1: Cho biÓu thøc A = 
Rót gän A
T×m GT cña a ®Ó A>1/6
Bµi2: Cho ph­¬ng tr×nh x2-2(m+2)x+m+1=0 (Èn x)
Gi¶i ph­¬ng tr×nh khi m = -
T×m c¸c GT cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tr¸I dÊu
Gäi x1,x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh .T×m GT cña m ®Ó
x1(1-2x2)+ x2(1-2x1) =m2
Bµi 3: Cho tam gi¸c ABC(AB>AC ; BAC >900). I,K thø tù lµ c¸c trung ®iÓm cña AB,AC. C¸c ®­êng trßn ®­êng kÝnh AB,AC c¾t nhau t¹i ®iÓm thø hai D; tia BA c¾t ®­êng trßn (K) t¹i ®iÓm thø hai E, tia CA c¾t ®­êng trßn (I) t¹i ®iÓm thø hai F.
Chøng minh bai ®iÓm B,C,D th¼ng hµng
Chøng minh tø gi¸c BFEC néi tiÕp.
Chøng minh ba ®­êng th¼ng AD,BF,CE ®ång quy
Gäi H lµ giao ®iÓm thø hai cña tia DF víi ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c AEF. H·y so s¸nh ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng DH,DE.
Bµi4: XÐt hai ph­¬ng tr×nh bËc hai : ax2+bx+c = 0; cx2 +bx+a = 0.
T×m hÖ thøc gi÷a a,b,c lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó hai ph­¬ng trinhg trªn cã mét nghiÖm chung duy nhÊt.

®Ò thi vµo líp 10 cña thµnh phè hµ néi
N¨m häc :1996-1997

Bµi 1: Cho biÓu thøc A = 
Rót gän A
Víi GT nµo cña x th× A ®¹t GTNN vµ t×m GTNN ®ã
Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét ng­êi ®i xe m¸y t­ A ®Õn B c¸ch nhau 120km víi vËn tèc dù ®Þnh tr­íc .Sau khi ®i ®­îc 1/3 qu¸ng ®­êng AB ng­êi ®ã t¨ng vËn tèc lªn 10km/h trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i. T×m vËn tèc dù ®Þnh vµ thêi gian l¨n b¸nh trªn ®­êng,biÕt r»ng ng­êi ®ã ®Õn B sím h¬n dù ®Þnh 24phót.
Bµi3:
Cho ®­êng trßn (O) b¸n kÝnh R vµ mét d©y BC cè ®Þnh. Gäi A lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung nhá BC. LÊy ®iÓm M trªn cung nhá AC,kÎ tia Bx vu«ng gãc víi tia MA ë I vµ c¾t tia CM t¹i D.
Chøng minh AMD=ABC vµ MA lµ tia ph©n giac cña gãc BMD.
Chøng minh A lµ t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c BCD vµ gãc BDC cã ®é lín kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm M.
Tia DA c¾t tia BC t¹i E vµ c¾t ®­êng trßn (O) t¹i ®iÓm thø hai F, chøng minh AB lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn ngoai tiÕp tam gi¸c BEF.
Chøng minh tÝch P=AE.AF kh«ng ®æi khi M di ®éng. TÝnh P theo b¸n kÝnh R vµ ABC =
Bµi4:
Cho hai bÊt ph­¬ng tr×nh : 3mx -2m>x+1 (1)
m-2x<0 (2)
T×m m ®Ó hai bÊt ph­¬ng tr×nh trªn cã cïng tËp hîp nghiÖm®Ò thi tèt nghiÖp thcs thµnh phè hµ néi
N¨m häc :1998-1999
(c ơ s ở đ ể ch ọn v ào l ớp 10)


A. LÝ thuyÕt (2 ®iÓm): Häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau:
§Ò 1: Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc ®¹i sè. C¸c ®¼ng thøc sau ®óng hay sai,v× sao?

§Ò 2: CMR: nÕu c¹nh gãc vu«ng vµ c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng nµy tØ lÖ víi c¹nh gãc vu«ng vµ c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng kia th× hai tam gi¸c vu«ng ®ã ®ång d¹ng.
B. B¾t buéc(8 ®iÓm):
Bµi1(2,5 ®iÓm): Cho biÓu thøc P=
Rót gän P
T×m GT nguyªn cña x ®Ó P nhËn GT nguyªn d­¬ng.
Bai 2(2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét ng­êi dù ®Þnh ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B c¸ch nhau 96km trong thêi gian nhÊt ®Þnh.Sau khi ®i ®­îc nöa qu·ng ®­êng ng­êi ®ã dõng l¹i nghØ 18 phót.Do ®ã ®Ó ®Õn B ®óng hÑn ng­êi ®ã ®· t¨ng vËn tèc thªm 2km/h trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i. TÝnh vËn tèc ban ®Çu vµ thêi gian xe l¨n b¸nh trªn ®­êng.
Bai3(3,5 ®iÓm):
Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A,®­êng cao AH. §­êng trßn ®­êng kÝnh AH c¾t c¸c c¹nh AB,AC lÇn l­ît t¹i E vµ F.
CMR: Tø gi¸c AEHF lµ h×nh ch÷ nhËt
C/m: AE.AB = AF.AC
§­êng th¼ng qua A vu«ng gãc víi EF c¾t c¹nh BC t¹i I. Chøng minh I lµ trung ®iÓm cña BC.
C/m nÕu diÖn tÝch tam giac ABC gÊp ®«i diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt AEHF th× tam gi¸c ABC vu«ng c©n.


®Ò thi tèt nghiÖp thcs thµnh phè hµ néi
N¨m häc :1999-2000

A.LÝ thuÕt (2 ®iÓm): Häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau:
§Ò1: Ph¸t biÓu hai quy t¾c ®æi dÊu cña ph©n thøc. ViÕt c«ng thøc minh ho¹ cho tong quy t¾c.
¸p dông: Thùc hiÖn phÐp tÝnh : .
§Ò 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ gãc néi tiÕp cña ®­êng trßn . Chøng minh ®Þnh lÝ trong tr­ßng hîp t©m O n»m trªn mét c¹nh cña gãc.
B.Bµi to¸n b¾t buéc(8 ®iÓm):
Bµi1(2,5 ®iÓm): Cho biÓu thøc P =
Rót gän P
T×m c¸c GT cña x ®Ó P>0
T×m c¸c sè m ®Ó cã c¸c GT cña x tho¶ m·n P..
Bµi 2(2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét xe t¶i vµ mét xe con cïng khëi hµnh tõ A ®i ®Õn B.Xe t¶i ®i víi vËn tèc 40km/h, xe con ®i víi vËn tèc 60km/h. Saukhi mçi xe ®i ®­îc nöa ®­êng th× xe con nghØ 40 phót råi ch¹y tÕp ®Õn B; xe t¶i trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i ®· t¨ng v©n tèc thªm 10km/h nh­ng vÉn ®Õn B chËm h¬n xe con nöa giê. H·y tÝnh qu·ng ®­êng AB.
Bµi 3(3,5 ®iÓm):
Cho ®­êng trßn (O) vµ mét ®iÓm A n»m ngoµi ®­êng trßn. Tõ A kÎ hai tiÕp tuyÕn AB,AC vµ c¸t tuyÕn AMN víi ®­êng trßn( B,C,M,N thuéc ®­êng trßn; AMChøng minh 4 ®iÓm A,O,E,C cïng n»m trªn mét ®­êng trßn.
Chøng minh : AOC = BIC;
Chøng minh : BI//MN
X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸t tuyÕn AMN ®Ó diÖn tich tam gi¸c AIN lín nhÊt.®Ò thi tèt nghiÖp thcs thµnh phè hµ néi
N¨m häc :2000-2001

A.LÝ thuÕt (2 ®iÓm): Häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau:
§Ò 1: ThÕ nµo lµ phÐp khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n. ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t.
Ap dông tÝnh : .
§Ò 2: Ph¸t biÓu vµ chøng minh ®Þnh lÝ gãc cã ®Ønh bªn trong ®­êng trßn.
B.Bµi to¸n b¾t buéc( 8®iÓm):
Bµi 1(2,5 ®iÓm): Cho biÓu thøc
P =.
a) Rót gän P
b) TÝnh GT cña P biÕt x=6-2
c) T×m c¸c GT cña n ®Ó cã x tho¶ m·n P.(.
Bµi 2(2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét ca n« ch¹y trªn s«ng trong 8h, xu«i dßng 81 km vµ ng­îc dßng 105km. Mét lÇn kh¸c còng ch¹y trªn khóc s«ng ®ã ,ca n« nµy chay trong 4h, xu«i dßng 54km vµ ng­îc dßng 42km. H·y tÝnh vËn tèc khi xu«i dßng vµ ng­îc dßng cña ca n«, biÕt v©n tèc dßng n­íc vµ vËn tèc riªng cña ca n« kh«ng ®æi.
Bai3(3,5 ®iÓm):
Cho ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh AB=2R, d©y MN vu«ng gãc víi d©y AB t¹i I sao cho IA< IB. Trªn ®o¹n MI lÊy ®iÓm E( E kh¸c M vµ I).Tia AE c¾t ®­êng trßn t¹i ®iÓm thø hai K.
Chøng minh tø gi¸c IEKB néi tiÕp.
C/m tam gi¸c AME,AKM ®ång d¹ng vµ AM2 =AE.AK
C/m: AE.AK+BI.BA=4R2
X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm I sao cho chu vi tam gi¸c MIO ®¹t GTLN.


®Ò thi tèt nghiÖp thcs thµnh phè hµ néi
N¨m häc :2001-2002

A.LÝ thuÕt (2 ®iÓm): Häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau:
§Ò 1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ nªu tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt.
Ap dông: Cho hai hµm sè bËc nhÊt y = 0,2x-7 vµ y = 5-6x
Hái hµm sè nµo ®ång biÕn , hµm sè nµo nghÞch biÕn ,v× sao?
§Ò 2: Nªu c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt tø gi¸c néi tiÕp ®­êng trßn.
B.Bµi tËp b¾t buéc(8 ®iÓm):
Bµi 1(2,5 ®iÓm): Cho biÓu thøc P =
Rót gän P
T×m c¸c GT cña x ®Ó P<0
T×m GTNN cña P
Bai2(2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét c«ng nh©n dù ®Þnh lµm 150 s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.Sau khi lµm ®­îc 2h víi n¨ng xuÊt dù kiÕn ,ng­êi ®ã ®· c¶I tiÕn c¸cthao t¸c nªn ®· t¨ng n¨ng xuÊt ®­îc 2 s¶n phÈm mçi giê vµ v× vËy ®· hoµn thµnh 150 s¶n phÈm sím h¬n dù kiÕn 30 phót. H·y tÝnh n¨ng xuÊt dù kiÕn ban ®Çu.
Bµi3(3,5 ®iÓm):
Cho ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh AB cè ®Þnh vµ mét ®­êng kÝnh EF bÊt k× (E kh¸c A,B). TiÕp tuyÕn t¹i B víi ®­êng trßn c¾t c¸c tia AE,AF lÇn l­ît t¹i H,K . Tõ K kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi EF c¾t HK t¹i M.
C/m tø gi¸c AEBF lµ h×nh ch÷ nh©t
C/m tø gi¸c EFKH néi tiÕp ®­êng trßn
C/m AM lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c AHK
Gäi P,Q lµ trung ®iÓm t­¬ng øng cña HB,BK,x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®­êng kÝnh EF ®Ó tø gi¸c EFQP cã chu vi nhá nhÊt.®Ò thi tèt nghiÖp thcs thµnh phè hµ néi
N¨m häc :2003-2004

Bµi 1: Cho biÓu thøc P = 
Rót gän P
TÝnh GT cña P khi x = 
T×m c¸c GT cña x tho¶ m·n P.
Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
§Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc , hai tæ ph¶i lµm trung trong 6h. Sau 2h lµm trung th× tæ hai bÞ ®iÒu ®i lµm viÖc kh¸c , tæ mét ®· hoµn thµnh nèt c«ng viÖc cßn l¹i trong 10h. Hái nÕu mçi tæ lµm riªng th× sau bao l©u sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc.
Bµi3:
Cho ®­êng trßn (O;R) , ®­êng th¼ng d kh«ng qua O c¾t ®­êng trßn t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A,B. Tõ mét ®iÓm C trªn d(C n»m ngoµi ®­êng trßn), kÎ hai tiÕp tuyÕn CM, CN tíi ®­êng trßn(M,N thuéc O) . Gäi H lµ trung ®iÓm cña AB, ®­êng th¼ng OH c¾t tia CN t¹i K.
C/m 4 ®iÓm C,O,H,N thuéc mét ®­êng trßn
C/m : KN.KC=KH.KO
§o¹n th¼ng CO c¾t (O) t¹i I, chøng minh I c¸ch ®Òu CM,CN,MN.
Mét ®­êng th¼ng ®i qua O vµ song song víi MN c¾t c¸c tia CM,CN lÇn l­ît t¹i E vµ F.X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm C trªn d sao cho diÖn tÝch tam gi¸c CEF nhá nhÊt.


®Ò thi vµo líp 10 thµnh phè hµ néi
N¨m häc :2005- 2006

Bµi 1: Cho biÓu thøc P=
Rót gän P
T×m a ®Ó : .
Bai2: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
Mét ca n« xu«i dßng trªn mét khóc s«ng tõ bÕn A ®Õn bÕn B c¸ch nhau 80km,sau ®ã l¹i ng­îc dßng ®Õn ®Þa ®iÓm C c¸ch B 72km, thêi gian ca n« xu«i dßng Ýt h¬n thêi gian ca n« ng­îc dßng 15 phót. TÝnh vËn tèc riªng cña ca n« ,biÕt vËn tèc cña dßng n­íc lµ 4km/h.
Bai3: T×m to¹ ®é giao ®iÓm A vµ B cña ®å thÞ hai hµm sè y=2x+3 vµ y=x2. Gäi D vµ C lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña A vµ B trªn trôc hoµnh. TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c ABCD.
Bµi 4: Cho ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh AB=2R, C lµ trung ®iÓm cña OA vµ d©y MN vu«ng gãc víi OA t¹i C. Gäi K lµ ®iÓm tuú ý trªn cung nhá BM,H lµ giao ®iÓm cña AK vµ MN.
Chøng minh tø gi¸c BCHK néi tiÕp
TÝnh
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code