Kết quả thi máy tính cầm tay cấp tỉnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:12' 18-02-2011
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 197 /QĐ.SGDĐT Vĩnh Long, ngày 16 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán
trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2010 – 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ.UBND ngày 29/5/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long;
Căn cứ công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán trên máy tính Casio, Vinacal năm học 2010 – 2011;
Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, khóa thi ngày 13/02/2011;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh, khóa thi ngày 13/02/2011 với 166 giải cá nhân và 08 giải tập thể (danh sách đính kèm).

Điều 2. Mỗi cá nhân, tập thể đạt giải được cấp 01 giấy chứng nhận và 01 phần thưởng như sau:
Giải
Cá nhân
Tập thể

Nhất
01 máy tính
03 máy tính

Nhì
01 cặp lớn
05 cặp lớn

Ba
01 ba lô
05 ba lô

Khuyến khích
01 cặp nhỏ
05 cặp nhỏ


Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính và các cá nhân, tập thể có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: P. GIÁM ĐỐC
- Như Điều 1;
- Lưu VP, KT, TTr, TrH.


(Đã ký) Lý Đại HồngUBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁ NHÂN
KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010-2011
( Kèm theo QĐ số:..../QĐ.SGD-ĐT ngày.....tháng 02 năm 2011)

A
TOÁN GDTX (9 giải)

TT
Họ và tên thí sinh
TTGDTX
Điểm
Giải1
Phạm Thị Mỹ
Mùi
TP Vĩnh Long
44.5
I (ĐT)

2
Phạm Minh
Thu
TP Vĩnh Long
39.0
I (ĐT)

3
Vũ Thị Hà
Thủy
Bình Minh
29.0
II (ĐT)

4
Lê Nguyễn Quốc
Việt
TP Vĩnh Long
28.5
II (ĐT)

5
Nguyễn Hoàng Hải
Yến
TP Vĩnh Long
28.0
II (ĐT)

6
Võ Minh
Nhựt
TP Vĩnh Long
22.5
III

7
Trần Thị Ngọc
Hân
Bình Minh
20.0
III

8
Nguyễn Thị Diễm
Hương
TP Vĩnh Long
16.0
III

9
Trần Minh
Thắng
TP Vĩnh Long
15.0
KK
B
TOÁN THPT (63 giải)

TT
Họ và tên thí sinh
Trường THPT
Điểm
Giải1
Đoàn Huy
Hoàng
Nguyễn Bỉnh Khiêm
50.0
I (ĐT)

2
Dương Thanh
Hùng
Nguyễn Bỉnh Khiêm
49.5
I (ĐT)

3
Ngô Thành
Thật
Lưu Văn Liệt
47.0
I (ĐT)

4
Lê ThỊ Lan
Chi
Nguyễn Thông
46.5
I (ĐT)

5
Lê Thành Anh
Thái
Nguyễn Bỉnh Khiêm
46.0
I (ĐT)

6
Trần Thị Hạnh
Tâm
Hòa Bình
45.0
I

7
Phạm Phương
Tùng
Nguyễn Bỉnh Khiêm
45.0
I

8
Trần Quí
Linh
Nguyễn Bỉnh Khiêm
44.0
I

9
Phạm Việt Bá
Học
Hòa Bình
43.0
I

10
Trần Thị Phương
Thảo
Phạm Hùng
42.5

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code