Kết quả thi tiếng anh qua mạng vòng huyện năm 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:14' 18-02-2011
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYEÄN BÌNH MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHOØNG GIAÙO DUÏC - ÑAØO TAÏO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

DANH SAÙCH HOÏC SINH ÑÖÔÏC COÂNG NHAÄN GIOÛI CAÁP HUYEÄN
Kyø thi Olympic tieáng Anh treân Internet (IOE)

Stt Soá ID Hoï vaø teân Lôùp "Hoïc sinh
tröôøng" Ñieåm Thôøi gian Ghi chuù

1 70581779 Leâ Kim Ngaân 3/4 TH Thò traán Caùi Voàn A 290 567 giaây Giaûi KK
2 70886500 Voõ Leâ Phöông Uyeân 3/1 TH Ñoâng Bình A 280 405 giaây
3 70571558 Hoà Dieân Vieät Anh 3/6 TH Thò traán Caùi Voàn A 280 542 giaây
4 71513470 Phan Uyeân Phöông 4/3 TH Thò traán Caùi Voàn A 280 303 giaây
5 70844958 Traàn Kim Thònh 4/2 TH Thò traán Caùi Voàn A 280 459 giaây
6 70841513 Phaïm Nhö YÙ 4/4 TH Thò traán Caùi Voàn B 280 522 giaây
7 70826486 Nguyeãn Mai Nhö Caåm 7/10 THCS Thò traán Caùi Voàn 290 241 giaây Giaûi KK
8 74394497 Voõ Lan Anh 7/3 THCS Ñoâng Bình 280 535 giaây
9 73470133 Leâ Höõu Tình 8/3 THCS Myõ Hoøa 300 232 giaây Giaûi I
10 71660678 Nguyeãn Baûo Toaøn 8/4 THCS Ñoâng Thaønh 300 825 giaây Giaûi III
11 71660195 Nguyeãn Thò Bâaûo Traân 8/4 THCS Ñoâng Thaønh 290 878 giaây Giaûi KK
12 73823136 Nguyeãn Phöông Taâm 8/11 THCS Myõ Hoøa 290 948 giaây Giaûi KK
13 70992026 Phaïm Chí Baûo 9/1 THCS Ñoâng Thaønh 300 544 giaây Giaûi II
14 73496834 Ngoâ Huyønh Ngoïc Hoa 9/1 THCS Ñoâng Thaønh 290 542 giaây Giaûi KK
15 73849664 Nguyeãn Huyønh Kim Ngaân 9/1 THCS Thuaän An 280 431 giaây

Danh saùch coù 15 hoïc sinh.
"Bình Minh, ngaøy 16 thaùng 02 naêm 2011"
TRÖÔÛNG PHOØNG
(ñaõ kyù)
Ngoâ Vaên Que


 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code