Số:1503 /QĐ-UBND

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 06-08-2011
Dung lượng: 167.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

Số:1503 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng có liên quan khác không được quy định trong văn bản này thì thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những quy định, hướng dẫn của tỉnh trước đây về công tác thi đua khen thưởng trái với quy định này sẽ không còn giá trị áp dụng thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu:

CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Văn DiệpUỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH
Về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1503 /QĐ-UBND ngày 04 /8/2011
của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Xác định những cụm từ viết gọn trong văn bản.
- Các huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là huyện).
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan cấp tỉnh).
- Các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã).
- Các trường dạy học gồm: Mẫu giáo mầm non; Tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông; Trung học chuyên nghiệp; Cao đẳng; Đại học thuộc hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân (gọi tắt là trường học).
- Các hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập và các hình thức khen thưởng vinh dự Nhà nước (gọi tắt
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code