TGB 14-15 lần 1P2 áp dụng từ 11.08.2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:50' 06-08-2014
Dung lượng: 7.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
"THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 ÁP DỤNG NGÀY 11/08/2014
"

Thứ Buổi Tiết 6a1 6a2 6a3 6a4 7a1 7a2 7a3 7a4 8a1 8a2 8a3 9a1 9a2 9a3 9a4
2 Sáng 1 Chào cờ-Hồng Chào cờ-Trăm Chào cờ-Thu Chào cờ-Ái Chào cờ-Thanh Chào cờ-Hải Chào cờ-Huệ Chào cờ-Tú
2 Sáng 2 Ngoại ngữ-Thảo Thể dục-Thu Tin học-Hải Lịch Sử-Trăm Công nghệ-Lộc Ngữ văn-Linh Sinh học-Thanh Ngữ văn-Tú
2 Sáng 3 Công nghệ-Hồng Lịch Sử-Trăm Tin học-Hải Ngoại ngữ-Ái Thể dục-Thu Vật lí-Lộc Ngữ văn-Linh Ngoại ngữ-Thảo Lịch Sử-Huệ
2 Sáng 4 Sinh học-Thanh Ngoại ngữ-Ái Công nghệ-Hồng Ngữ văn-Xuân Thể dục-Thu Ngoại ngữ-Thảo Hóa học-Hải Ngữ văn-Linh Vật lí-Lộc
2 Sáng 5 Lịch Sử-Trăm Công nghệ-Hồng Ngoại ngữ-Ái Ngữ văn-Xuân Hóa học-Hải Vật lí-Lộc Ngữ văn-Linh Sinh học-Thanh
2 Chiều 1 Toán-Trúc Tin học-Nhân Toán-Nam Ngoại ngữ-Toàn Sinh học-Loan Toán-Thoảng Địa Lí-Nhơn
2 Chiều 2 Toán-Trúc Tin học-Nhân Toán-Nam Sinh học-Loan Địa Lí-Nhơn Toán-Thoảng Ngoại ngữ-Toàn
2 Chiều 3 GDCD-Hường Toán-Trúc Ngoại ngữ-Đào Toán-Nam Toán-Thoảng Địa Lí-Nhơn Ngữ văn-Danh
2 Chiều 4 Ngoại ngữ-Đào Toán-Trúc Sinh học-Loan Toán-Nam Ngoại ngữ-Toàn Công nghệ-Dàng Ngữ văn-Danh
2 Chiều 5 Chào cờ-Loan Chào cờ-Hường Chào cờ-Đào Chào cờ-Toàn Chào cờ-Thoảng Chào cờ-Danh Chào cờ-Dàng
3 Sáng 1 Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Thể dục-Thu Mỹ thuật-Thanh Toán-Nam Hóa học-Hải Âm nhạc-Nhàn Tin học-Nhân
3 Sáng 2 Âm nhạc-Nhàn Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Thể dục-Thu Toán-Nam Ngoại ngữ-Thảo Hóa học-Hải Tin học-Nhân
3 Sáng 3 Toán-Tuấn Ngữ văn-Xuân Mỹ thuật-Thanh Âm nhạc-Nhàn Thể dục-Thu Sinh học-Thanh Toán-Nam Ngoại ngữ-Thảo Hóa học-Hải
3 Sáng 4 Ngoại ngữ-Thảo Mỹ thuật-Thanh Âm nhạc-Nhàn Ngoại ngữ-Ái Thể dục-Thu Ngữ văn-Linh Toán-Nam Tin học-Nhân Sinh học-Thanh
3 Sáng 5 Mỹ thuật-Thanh Ngoại ngữ-Ái Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Ngữ văn-Linh Sinh học-Thanh Tin học-Nhân Âm nhạc-Nhàn
3 Chiều 1 Lịch Sử-Tân Ngữ văn-Hường Vật lí-Lộc Ngữ văn-Tú Toán-Thoảng Ngữ văn-Danh Vật lí-Dàng
3 Chiều 2 Địa Lí-Tân Ngữ văn-Hường Thể dục-Thuận Ngữ văn-Tú Toán-Thoảng Ngữ văn-Danh Công nghệ-Dàng
3 Chiều 3 Thể dục-Thuận Địa Lí-Tân Ngữ văn-Tú Vật lí-Lộc Công nghệ-Dàng Hóa học-Phong Ngữ văn-Danh
3 Chiều 4 Vật lí-Lộc Thể dục-Thuận Ngữ văn-Tú Địa Lí-Tân Hóa học-Phong GDCD-Trăm Sinh học-Loan
3 Chiều 5 Sinh học-Loan Vật lí-Lộc Địa Lí-Tân Thể dục-Thuận Ngữ văn-Danh Lịch Sử-Trăm Hóa học-Phong
4 Sáng 1 Địa Lí-Nhơn Toán-Tuấn Ngoại ngữ-Ái Ngữ văn-Xuân GDCD-Duy Tin học-Nhân Toán-Trúc Thể dục-Thuận
4 Sáng 2 Toán-Tuấn Địa Lí-Nhơn GDCD-Xuân Ngoại ngữ-Ái Thể dục-Thuận Tin học-Nhân Toán-Trúc Ngoại ngữ-Thảo
4 Sáng 3 Sinh học-Thanh Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Vật lí-Hồng Ngoại ngữ-Thảo Thể dục-Thuận Ngữ văn-Linh GDCD-Huệ
4 Sáng 4 Ngoại ngữ-Thảo Vật lí-Hồng Toán-Tuấn GDCD-Xuân Tin học-Nhân GDCD-Huệ Thể dục-Thuận Toán-Trúc
4 Sáng 5 Vật lí-Hồng Sinh học-Thanh Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Tin học-Nhân Ngữ văn-Linh Lịch Sử-Huệ Toán-Trúc
4 Chiều 1 Địa Lí-Tân Ngữ văn-Hường Tin học-Dàng Ngữ văn-Tú Ngoại ngữ-Toàn Toán-Thoảng Âm nhạc-Nhàn
4 Chiều 2 Lịch Sử-Tân Ngữ văn-Hường Tin học-Dàng Ngữ văn-Tú Âm nhạc-Nhàn Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Phong
4 Chiều 3 Mỹ thuật-Thanh GDCD-Hường Địa Lí-Tân Ngoại ngữ-Toàn GDCD-Trăm Hóa học-Phong Toán-Thoảng
4 Chiều 4 Ngữ văn-Hường Âm nhạc-Nhàn Ngữ văn-Tú Địa Lí-Tân Mỹ thuật-Thanh Vật lí-Dàng Lịch Sử-Trăm
4 Chiều 5 Ngữ văn-Hường Địa Lí-Tân Ngữ văn-Tú Công nghệ-Phong Lịch Sử-Trăm Mỹ thuật-Thanh Ngoại ngữ-Toàn
5 Sáng 1 GDCD-Hường Ngữ văn-Xuân Thể dục-Thu Toán-Tuấn Toán-Nam Sinh học-Thanh Toán-Trúc Địa Lí-Tân
5 Sáng 2 Thể dục-Thu Sinh học-Thanh Vật lí-Hồng Toán-Tuấn Toán-Nam Ngoại ngữ-Thảo Toán-Trúc Công nghệ-Lộc
5 Sáng 3 Ngữ văn-Xuân GDCD-Hường Công nghệ-Hồng Tin học-Trung Thể dục-Thu Địa Lí-Tân Công nghệ-Lộc Ngữ văn-Linh Ngoại ngữ-Thảo
5 Sáng 4 Ngữ văn-Xuân Công nghệ-Hồng Toán-Tuấn Tin học-Trung Thể dục-Thu Vật lí-Lộc Toán-Nam Ngữ văn-Linh Toán-Trúc
5 Sáng 5 Ngữ văn-Linh Toán-Nam Vật lí-Lộc Toán-Trúc
5 Chiều 1 Tin học-Nhân Ngoại ngữ-Đào Công nghệ-Phong Sinh học-Loan Toán-Thoảng Công nghệ-Dàng Mỹ thuật-Thanh
5 Chiều 2 Tin học-Nhân Mỹ thuật-Thanh Ngoại ngữ-Đào Thể dục-Thuận Vật lí-Dàng Sinh học-Loan Toán-Thoảng
5 Chiều 3 Công nghệ-Phong Lịch Sử-Huệ Thể dục-Thuận Mỹ thuật-Thanh Công nghệ-Dàng Tin học-Nhân Toán-Thoảng
5 Chiều 4 Ngoại ngữ-Đào Thể dục-Thuận Lịch Sử-Huệ GDCD-Danh Hóa học-Phong Tin học-Nhân Sinh học-Loan
5 Chiều 5 Thể dục-Thuận Công nghệ-Phong Mỹ thuật-Thanh Lịch Sử-Huệ Sinh học-Loan Ngữ văn-Danh Công nghệ-Dàng
6 Sáng 1 Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Địa Lí-Nhơn Sinh học-Phong Hóa học-Hải Thể dục-Thuận Địa Lí-Tân Ngữ văn-Tú
6 Sáng 2 Công nghệ-Hồng Toán-Tuấn Sinh học-Phong Ngữ văn-Xuân Thể dục-Thuận
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code