Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vi Hong Minh
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong THCN Minh Thanh
Tỉnh/thành Quang Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2498 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8067 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code