Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Phụng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Long
Quận/huyện Quận 9
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1005 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 119210 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code