Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5767811
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5316707
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3376016
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3177106
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3136192
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2678215
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2622165
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2435964