Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804944
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5730178
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3448043
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193823
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140870
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692864
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627828
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2495022