Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5768459
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5324397
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3376911
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3177547
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3136258
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2678503
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2622231
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2436792