Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751158
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5090088
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3347062
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162700
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133403
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672803
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620142
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414379